Kozlovna Barborský dvůr

Kozlovna Barborský dvůr

Privacy policy

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost JE plus EM 2016 s.r.o., se sídlem Barborská 37/4, Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora, IČ: 05320127, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 261821 (dále jen „Společnost“). Společnost je vlastníkem a provozovatelem restaurace Kozlovna Barborský dvůr.
 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky, kterou jste adresoval/a na e-mail rezervace@kozlovnabarborskydvur.cz nebo objednávku služeb učinil/a telefonicky na čísle +420607612333. Jedná se o:
  • jméno a příjmení
  • e-mail adresu
  • telefonní číslo
 2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem evidence rezervací v rezervačním systému restaurace Kozlovna Barborský dvůr, Komenského náměstí 38/17, Kutná Hora. Společnost údaje neuchovává a ani nevyužívá k následným marketingovým či propagačním účelům.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky na e-mail adresu rezervace@kozlovnabarborskydvur.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně vám, na vyžádání, zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou správci poskytnete.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 28.04.2023